Ramoneska z imitacji skóry

Regulamin sklepu

§ 1 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin ustala zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Aktualna wersja Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie pod adresem https://www.samstylbutik.pl/regulamin-sklepu 
 3. Ilekroć w Regulaminie mowa o:
  1. informacji handlowej, rozumie się przez to każdą formę informacji przeznaczoną do promowania, bezpośrednio lub pośrednio, towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorstwa, organizacji lub osoby prowadzącej działalność handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonującą zawód regulowany. Następujące informacje same w sobie nie stanowią informacji handlowych:
   1. informacje umożliwiające bezpośredni dostęp do działalności przedsiębiorstwa organizacji lub osoby, w szczególności nazwa domeny lub adres poczty elektronicznej,
   2. informacje odnoszące się do towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorstwa, organizacji lub osoby, opracowywane w sposób niezależny, w szczególności jeżeli są one udzielane bez wzajemnych świadczeń finansowych;
  2. Koszyku, rozumie się przez to taką funkcjonalność Strony, która pozwala na przechowywanie za pomocą plików Cookies danych o wybranych przez Usługobiorcę produktach przed ich zakupem;
  3. Stronie, rozumie się przez to stronę internetową dostępną w Internecie pod adresem https://www.samstylbutik.pl 
 4. usłudze świadczonej drogą elektroniczną, rozumie się przez to wykonanie Usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej;
 5. Usługobiorcę, rozumie się przez to osobę fizyczną, która korzysta z usług oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony;
 6. Usługodawcę, rozumie się przez to Agnieszka Florczyk SAM STYL BUTIK z siedzibą os. generała Władysława Andersa 3 lok. 44, 28-100 Busko-Zdrój, REGON: 526411581, NIP: 6621767712 – właściciela strony internetowej www.samstylbutik.pl;

§ 2 

Rodzaje i zakres usług

 1. Usługodawca oferuje Usługobiorcom następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:
  1. Dodawanie towarów do Koszyka,
  2. Zakup towarów,
  3. Rejestracja konta,
  4. Dodawanie komentarzy,
  5. Wysyłanie wiadomości do Usługodawcy,
  6. Wysyłka newslettera.
 2. Usługi, o których mowa w:
  1. § 2 ust. 1  pkt “a” Regulaminu – jest odpłatna (zgodnie z ceną sprzedaży towaru)
  2. § 2 ust. 1 pkt “a-f”  Regulaminu – są bezpłatne.
 3. Korzystanie z usług, o których mowa  w § 2 ust. 1 ust. 1-6, nie wymaga rejestracji.
 4. Dodawanie towarów do Koszyka następuje poprzez wykonanie przez Usługobiorcę następujących czynności:
  1. Wybór zakładki „Sklep”;
  2. Wybór rodzaju 
  3. Wybór opcji „Dodaj do koszyka”.
 5. Zakup towarów na Stronie następuje poprzez wykonanie przez Usługobiorcę następujących czynności:
  1. Dodanie towaru do Koszyka zgodnie z  § 2 ust. 4 niniejszego Regulaminu;
  2. Zmianie ilości zakupionych towarów
  3. Zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu,
  4. Wybór przycisku „Przejdź do płatności”,
  5. Wprowadzenie danych osobowych w odpowiednie  pola: imię, nazwisko, firma, kraj/region, ulica, kod pocztowy, miasto, telefon, adres e-mail, NIP;
  6. Ewentualnie – wprowadzenie informacji dodatkowych do zamówienia;
  7. Wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  8. Zatwierdzeniu klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych;
  9. Wyboru formy płatności;
  10. Wyboru formy przesyłki;
  11. Wybór przycisku „Kupuję i płacę”.
 1. Usługodawca przyjmuje płatności poprzez system płatności TPAY
 2. Rejestracja konta następuje poprzez wykonanie przez Usługobiorcę następujących czynności:
  1. Wybór zakładki „Logowanie”;
  2. Wybór przycisku „Zarejestruj się”;
  3. Wprowadzenie w sekcji dostępu adresu e-mail oraz wybór hasła;
  4. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu;
  5. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  6. zatwierdzeniu klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych;
  7. Akceptacja przyciskiem „Zarejestruj”;
  8. Przejście na stronę aktywacyjną z linku otrzymanego na wskazany adres e-mail. 
 3. Usługodawca nie wysyła Usługobiorcom niezamówionych informacji handlowych.  

§ 3 

Niezbędne wymagania techniczne

 1. Możliwość prawidłowego korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę jest uzależnione od łącznego spełnienia przez Usługobiorcę następujących wymagań technicznych:
  1. posiadanie urządzenia umożliwiającego połączenie z Internetem (komputer stacjonarny lub przenośny, tablet lub smartphone),
  2. dostęp do Internetu,
  3. dostęp do poczty elektronicznej,
  4. oprogramowanie Windows 10 lub nowsze, macOS, Android lub IOS.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług świadczonych drogą elektroniczną wynikające z niespełnienia przez Usługobiorcę wymagań technicznych.
 3. Spełnienie niektórych wymagań technicznych określonych w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu może wiązać się z koniecznością poniesienia przez Usługobiorcę opłat, w szczególności za uzyskanie dostępu do sieci Internet.

§ 4 

Warunki korzystania z Usług

 1. Usługobiorca ma obowiązek powstrzymać się od wszystkich działań mogących utrudnić innym Usługobiorcom dostęp do Strony oraz zakłócających jego funkcjonowanie.
 2. Usługobiorca może wykorzystywać usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną wyłącznie w celach zgodnych z przepisami prawa oraz z dobrymi obyczajami. Za zachowanie sprzeczne z tym obowiązkiem uznaje się, między innymi, umieszczanie treści obraźliwych, wulgarnych, drastycznych lub nawołujących do nienawiści lub zawierających odnośniki – również zakamuflowane – do stron zawierających takie treści lub publikujących treści pornograficzne.
 3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Strona funkcjonowała bez przerw z zastrzeżeniem tych inicjowanych w celu aktualizacji, naprawy lub konserwacji systemu informatycznego.

§ 5 

Prawa własności intelektualnej

Strona – w tym jej kod, logo, grafika czy zamieszczone w niej treści – chronione są prawami własności intelektualnej należącymi do Usługodawcy lub innych podmiotów, które udzieliły mu stosownych licencji. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę nie stanowi udzielenia Usługobiorcy licencji do korzystania z tych treści.

§ 6 

Odpowiedzialność

 1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie ze Strony odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.
 2. Usługodawca informuje, że korzystanie ze Strony oraz z oferowanych przez niego usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami charakterystycznymi dla takiego typu usług, w szczególności z możliwością:
  1. otrzymania przez Usługobiorcę nie zamówionej informacji handlowej,  
  2. obecności zainstalowania na urządzeniu Usługobiorcy niechcianego oprogramowania typu malware lub typu spyware,
  3. narażenia na cracking lub phishing.

Usługodawca deklaruje, że po jego stronie zostały podjęte wszelkie możliwe czynności mające na celu zminimalizowanie tychże zagrożeń.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem,
  2. treści zamieszczone na stronach internetowych innych niż Strona.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie  zobowiązań będące następstwem wadliwego sprzętu lub oprogramowania Usługobiorcy.

§ 7  

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

 1. Usługobiorca ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usługi, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt b-c oraz f niniejszego Regulaminu bez podawania przyczyny, o ile jest konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Każdy Usługobiorca ma prawo w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie usługi, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 oraz  6 niniejszego Regulaminu  na takich samych zasadach, na jakich następuje odstąpienie od tych umów.
 3. Odstąpienie od umowy o świadczenie usługi, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt “b” następuje przez wysłanie na adres kontaktsamstyl@gmail.com   oświadczenia, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi pod adresem: https://www.samstylbutik.pl/zwroty-i-wymiany 
 4. Odstąpienie od umowy o świadczenie usługi, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt “c” następuje przez wysłanie na adres kontaktsamstyl@gmail.com  wiadomości e-mail zawierającej informację o chęci usunięcia konta. Wysłanie wiadomości powinno nastąpić albo z adresu wskazanego podczas rejestracji.
 5. Odstąpienie od umowy o świadczenie usługi, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt “f” następuje przez wysłanie na adres kontaktsamstyl@gmail.com wiadomości e-mail zawierającej informację o chęci zaprzestania korzystania z usługi newslettera. Wysłanie wiadomości powinno nastąpić albo z adresu, na który odbywa się wysyłka newslettera, albo ten adres wskazywać.
 6. Uprawnienia wynikające z prawa do odstąpienia od umowy są niezależne od praw Usługobiorcy wynikających z przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych.

§ 8 

Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu Usługobiorca może składać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej kontaktsamstyl@gmail.com  
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. oznaczenie Usługobiorcy,
  2. przedmiot reklamacji,  
  3. okoliczności uzasadniające reklamację,
  4. jeżeli reklamacja jest składana na podstawie przepisów o rękojmi:
   1. żądanie wymiany rzeczy  albo
   2. żądanie usunięcia wady, albo
   3. oświadczenie o obniżeniu ceny (z określeniem kwoty, o którą cena ma być obniżona), albo
   4. oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 3. Możliwość złożenia przez Usługobiorcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy ze względu na jego wadę jest ograniczone w następujących przypadkach:
  1. Wada nie jest nieistotna,
  2. Usługodawca zaproponuje niezwłoczną i nieuciążliwą dla Usługobiorcy wymianę wadliwej usługi czy rzeczy na wolną od wad lub tę wadę usunie.
 4. Usługobiorca będący konsumentem, w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 3 pkt “b” niniejszego Regulaminu, może:
  1. zamiast zaproponowanego usunięcia wady żądać wymiany,
  2. zamiast zaproponowanej wymiany żądać usunięcia wady (o ile jej usunięcie nie jest niemożliwe albo wymagałoby poniesienia przez Usługodawcę nadmiernych kosztów).
 5. Usługodawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu:
  1. 14 dni od jej otrzymania – w przypadku reklamacji złożonej na podstawie przepisów o rękojmi za wady (§ 8 ust. 3 pkt “a – b” niniejszego Regulaminu);
  2. 30 dni od jej otrzymania – w pozostałych przypadkach.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji w ten sposób, że:
  1. Usługodawca zwróci Usługobiorcy część lub całość ceny – nastąpi to w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 5 pkt “a” niniejszego Regulaminu;
  2. Usługodawca usunie wadę lub wymieni towar na nowy – nastąpi to niezwłocznie. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o przewidywanym czasie realizacji jego roszczenia.
 7. Odpowiedzi na reklamację Usługodawca udziela w takiej samej formie, w jakiej została ona złożona, chyba że Usługodawca i Usługobiorca dojdą indywidualnie do innego porozumienia.

§ 9 

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności udostępnionej nieodpłatnie pod adresem https://www.samstylbutik.pl/polityka-prywatnosci 
 2. Informacje o przetwarzaniu danych w związku z poszczególnymi usługami Usługodawca zamieścił na podstronach dotyczących tych usług.

§ 10 

Postanowienia końcowe

 1. Językiem umów, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jest język polski.
 2. Usługodawca zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  niniejszego  Regulaminu  w  dowolnym terminie.
 3. Zmiany Regulaminu mogą być wprowadzone w każdym czasie i wchodzą z chwilą ich opublikowania.
 4. Prawem właściwym dla oceny skutków stosowania Regulaminu i świadczenia usług drogą elektroniczną jest:
  1. prawo kraju zwykłego pobytu konsumenta, o ile ten kraj jest krajem członkowskim Unii Europejskiej, a Usługodawca kieruje swoje usługi do tego kraju,
  2. prawo polskie – w pozostałych przypadkach.